34 934 571 637 funecat@funecat.cat

L’òrgan d’administració d’aquesta societat, de conformitat amb el que disposen els estatus de la companyia i les disposicions legals vigents, convoca Junta General Ordinària i Extraordinària d’accionistes, que es celebrarà el proper 7 de juny de 2021, a les 12:00 hores, en primera convocatòria i, si fos necessari, l’endemà, 8 de juny , i hora en segona convocatòria amb la finalitat de sotmetre a discussió i acord, si s’escau, els assumptes que composen el següent:

ORDRE DEL DIA

  • Primer.- Exàmen y aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i la proposta d’aplicació de resultats de l’exercici 2020.
  • Segon.- Aprovació, si s’escau, de la Gestió del Consell d’Administració.
  • Tercer.- Elevació a públic d’acords socials.
  • Quart.- Precs i preguntes.
  • Cinquè.- Redacció, lectura i, si s’escau, aprovació de l’Acta.

Els senyors socis podran examinar i obtenir de la Societat una còpia dels documents que han d’estar sotmesos a aprovació de la Junta General. Igualment, es fa constar el dret reconegut als socis d’obtenir de manera immediata i gratuïta els documents que es sotmetran a l’aprovació de la Junta General.

Igualment, es recorda als accionistes el dret que els assisteixen, de conformitat amb el vigent article 172 de la Llei de Societats de Capital i d’aclariment i informació previst a l’article 197 d’aquesta llei.

A Barcelona, a 30 d´abril  del 2021. AGENCIA I TALLER DE FUSTERIA FILL DE J. CUBERTA, S.A.”, representada per Jaume Cuberta Fauria, i “POMPAS FUNEBRES DE BADALONA, S.A.”, representada per Ana Maria Gassió Subirachs, President i Secretari, respectivament, del Consell d’Administració de la Societat.