34 934 571 637 funecat@funecat.cat

Convocatòria de Junta General Ordinària y Extraordinària d’Accionistes de la Companyia “Funeràries de Catalunya, S.A.”

L’òrgan d’administració d’aquesta societat, de conformitat amb el que disposen els estatus de la companyia i les disposicions legals vigents, convoca Junta General Ordinària i Extraordinària d’accionistes, que es celebrarà el proper 27 d’octubre de 2020 al domicili social, situat a Barcelona, Carrer de València 359, entresól 1ª, a les 12:00 hores, en primera convocatòria i, si fos necessari, l’endemà, 28 d’octubre, al mateix lloc i hora en segona convocatòria, amb la finalitat de sotmetre a discussió i acord, si s’escau, els assumptes que composen el següent

ORDRE DEL DIA

  • Primer.- Exàmen y aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i la proposta d’aplicació de resultats de l’exercici 2019.
  • Segon.- Aprovació, si s’escau, de la Gestió del Consell d’Administració.
  • Tercer.- Renovació i/o nomenament, si s`escau, de consellers del Consell d`Administració, com conseqüència de la pròxima caducitat dels càrrecs.
  • Quart.- Elevació a públic d’acords socials.
  • Cinquè.- Precs i preguntes.
  • Sisè.- Redacció, lectura i, si s’escau, aprovació de l’Acta.

Els senyors socis podran examinar i obtenir de la Societat una còpia dels documents que han d’estar sotmesos a aprovació de la Junta General. Igualment, es fa constar el dret reconegut als socis d’obtenir de manera immediata i gratuïta els documents que es sotmetran a l’aprovació de la Junta General.

Igualment, es recorda als accionistes el dret que els assisteixen, de conformitat amb el vigent article 172 de la Llei de Societats de Capital i d’aclariment i informació previst a l’article 197 d’aquesta llei.

A Barcelona, a 22 de setembre de 2020. AGENCIA I TALLER DE FUSTERIA FILL DE J. CUBERTA, S.A.”, representada per Jaume Cuberta Fauria, i “POMPAS FUNEBRES DE BADALONA, S.A.”, representada per Ana Maria Gassió Subirachs, President i Secretari, respectivament, del Consell d’Administració de la Societat.