Política de qualitat

Declaració general de política de qualitat

Com a part del Sistema d’Assegurament de la Qualitat, l’empresa FUNERÀRIES DE CATALUNYA S.A., coneguda comercialment com a FUNECAT, esmenta a continuació la política genèrica de qualitat que orientarà les activitats de l’empresa:

El producte ofert per l’empresa, consistent en la prestació de serveis especialitzats d’ Assistència i Serveis de Repatriació Internacional, es sotmetrà a una sèrie de normes a fi i efecte de que aquest servei sigui percebut pels nostres clients com a eficaç, eficient, àgil, fiable, segur i compromès. També tenim el compromís de complir amb els requisits legals, reglamentaris del client i propis.

Aixó implica que la política general establerta (i permanent mentre no s’enunciï per aquest mateix sistema una altra de substitutòria), consisteix en disposar d’un equip humà suficientment format, conscienciat i fidel a l’esperit aquí esmentat; amb uns proveïdors de serveis externs suficientment acreditats i d’acord als estàndards de qualitat especificats.

Igualment, els elements i components adquirits externament hauran de sotmetre’s a aquesta política de qualitat, tant en referència a la seva qualitat intrínseca, com a la qualificació dels subministradors.

També a continuació es detalla la concreció, en alguns punts bàsics i significatius, d’aquesta política genèrica de qualitat.

Per tal de aconseguir i mantenir aquests objectius permanentment actualitzats, la Direcció de Qualitat, d’acord amb la Gerència, establirà periòdicament uns “Objectius de Qualitat.

Punts principals de la política de qualitat

  • Aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients, involucrant en aquest objectiu a tot el personal.
  • Fixar l’objectiu principal de “fer les coses bé a la primera”.
  • Esmenar immediatament els problemes que detectem i evitar que tornin a repetir-se.
  • Comprometre’s de forma individual i col·lectiva a la millora contínua de la realització dels serveis que oferim al client, així com dels nostres processos de treball.
  • Facilitar els mitjans materials adients i un pla de formació per al reciclatge del personal, afavorint així el desenvolupament de les capacitats professionals de cadascú.
  • Tenim una Política respectuosa amb els nostres valors, sense oblidar entre d’altres objectius, el compromís d’acompliment dels requisits legals i reglamentaris del client i propis , així com amb el medi ambient i l’entorn.
  • El nostre equip es conscient de la especial natura de la nostre activitat, motiu per el que la nostre interacció amb els clients es i serà sempre propera, humana, respectuosa i professional.

Periòdicament , s¨ estableixen objectius de qualitat, l’acompliment dels quals es revisat i verificat. Els objectius , així com la Política de Qualitat, són difosos, entesos i acceptats per tots els professionals de l’empresa per tal d’assolir la seva consecució. Amb la realització d’auditories internes es verifica que el Sistema de Qualitat i es manté la seva eficiència i adequació.