34 934 571 637 funecat@funecat.cat

Convocatoria de junta general ordinària i extraordinària d’accionistes de la companyia “Funeràries de Catalunya, S.A.”

L’Òrgan d’Administració d’aquesta societat, de conformitat amb el que disposen els estatus de la companyia i les disposicions legals vigents, convoca Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, de “FUNERÀRIES DE CATALUNYA, S.A.” que es celebrarà el proper 14 de març de 2016 en el domicili social, situat a Barcelona, Carrer de Valencia 359, entresol 1a, a les 16:30 de la tarda, en primera convocatòria i, si fos necessari, l’endemà, 15 de març de 2016, al mateix lloc i hora en segona convocatòria, amb la finalitat de sotmetre a discussió i acordar, si s’escau, els assumptes que composen el següent

ORDRE DEL DIA

  • Primer.- Renovació i/o nomenament, si s’escau, de consellers del Consell d’Administració, com a conseqüència de la caducitat dels càrrecs.
  • Segon.- Precs i preguntes.
  • Tercer.- Redacció, lectura i, si s’escau, aprovació de l’Acta.

Els senyors socis podran examinar i obtenir de la Societat una còpia dels documents que han d’estar sotmesos a aprovació de la Junta General. Igualment, es fa constar, el dret reconegut als socis d’obtenir de manera immediata i gratuïta els documents que es sotmetran a l’aprovació de la Junta General.

Igualment, es recorda als accionistes el dret que els assisteix, de conformitat amb el vigent article 172 de la Llei de Societats de Capital i d’aclariment i informació previst a l’article 197 d’aquesta Llei.

A Barcelona, a 11 de febrer de 2016. AGENCIA I TALLER DE FUSTERIA FILL DE J. CUBERTA, S.A.”, representada per Jaume Cuberta Fauria, i “POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, S.A.”, representada per Ana Maria Gassió Subirachs, President de fet i Secretari de fet, respectivament, del Consell d’Administració de la Societat “FUNERÀRIES DE CATALUNYA, S.A.” .