34 934 571 637 funecat@funecat.cat

Convocatòria de junta general ordinaria i extraordinaria d’accionistes de la companyia “Funeràries de Catalunya, S.A.”

L’òrgan d’Administració d’aquesta societat, de conformitat amb el que disposen els Estatus de la Companyia i les disposicions legals vigents, convoca Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, que es celebrarà el proper 20 de juny de 2.016 en el domicili social, a Barcelona, Carrer de València 359, entresòl 1ª, a les 16:00 de la tarda, en primera convocatòria i, si fos necessari, l’endemà, 21 de juny, al mateix lloc i hora, en segona convocatòria, amb la finalitat de sotmetre a discussió i acord, si s’escau, els assumptes que composen el següent,

ORDRE DEL DIA

  • Primer.- Examen y aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i la proposta d’aplicació de resultats de l’exercici 2.015.
  • Segon.- Aprovació, si s’escau, de la Gestió del Consell d’Administració.
  • Tercer.- Modificació de l’article 31 dels Estatus Socials de la Societat, relatiu a la retribució de l’Òrgan d’Administració.
  • Quart.- Precs i preguntes.
  • Cinquè.- Redacció, lectura i, si s’escau, aprovació de l’Acta.

Els senyors Accionistes podran examinar i obtenir de la Societat una còpia dels documents que han d’estar sotmesos a aprovació de la Junta General. Igualment, es fa constar el dret reconegut als Accionistes d’obtenir de manera immediata i gratuïta els documents que es sotmetran a l’aprovació de la Junta General.

Igualment, es recorda als Accionistes el dret que els assisteix, de conformitat amb el vigent article 172 de la Llei de Societats de Capital i d’aclaració i informació previst a l’article 197 d’aquesta Llei.

Es fa constar expressament el dret que assisteix a tots els Accionistes, de conformitat amb l’article 287 de la Llei de Societats de Capital a examinar en el domicili social de la companyia el text íntegre de la modificació dels Estatus Socials proposada i l’informe de la mateixa, així com demanar l’entrega o l’enviament gratuït dels documents expressats.

A Barcelona, a 12 de maig de 2.016. “AGENCIA I TALLER DE FUSTERIA FILL DE J. CUBERTA, S.A.”, representada pel Sr. Jaume Cuberta Fauria, i “POMPAS FUNEBRES DE BADALONA, S.A.”, representada per la Sra. Ana Maria Gassió Subirachs, President i Secretari, respectivament, del Consell d’Administració de la Societat.