Avís legal

Denominació social: FUNERARIES DE CATALUNYA, S.A. (FUNECAT)
Domicili social: Carrer Valencia, nº 359, Entlo. 1ª, 08009, Barcelona
NIF: A59853960
Telèfon de contacte: 93.457.16.37
Fax de contacte: 93.207.45.78
Email: funecat@funecat.cat
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona …
Nom del domini: www.funecat.com

L’ús del lloc Web es regeix per les normes establertes en el present avís legal, així com per ho previst en la Política de Protecció de dades i de Privacitat contingudes i publicades també en la present web. L’ús del mateix implica que vostè accepta expressament aquestes condicions. Pot contactar amb FUNECAT en la direcció postal indicada anteriorment o a través de la direcció de correu electrònic també esmentada anteriorment.

1. OBJECTIU

Aquest lloc web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general a tots es usuaris d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers oferts per aquesta empresa.

Els prestadors, responsables del lloc web, posen a disposició dels usuaris el present document amb el que pretenen donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació.

Els prestadors es reserven el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el seu lloc web.

2. ACCÉS AL WEB

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure al lloc web, amb excepció del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

La visita a aquest Lloc Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix.

3. ÚS DE LLOC WEB

L’ús del lloc web per part de qualsevol persona atribueix la condició d’usuari, el qual accepta que el seu ús està sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que FUNECAT posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contraries a la llei, a la moral o al ordre públic i, en general, a fer de tot ell un ús conforme a les presents condicions generals.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat per aquest efecte.

4. RESPONSABILITAT

Els prestadors s’eximeixen de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web dels prestadors pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia al ordinador de qui accedeix a la pàgina) per poder dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al acabar la sessió del usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possibles que es redirigeixi a continguts de tercers llocs webs. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte aquests continguts. En tot cas,  el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre púbic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Els prestadors no es fan responsables de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, chat’s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment de ho disposat en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets a tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de manera immediata al administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, pot  garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La visita a aquest Lloc Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest Lloc Web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i les limitacions i els drets que recull el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa de protecció de dades de caràcter personal en vigor, i conforme se li explica i detalla en la present política de protecció de dades de caràcter personal.

En el compliment de l’establert en les esmentades normes, FUNECAT com Responsables del Fitxer l’informa, que les seves dades de caràcter personal recollides a través del Lloc Web seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat des fitxers és gestionar les peticions formulades i contestar les mateixes així com activitats pròpies del nostre objectiu social, consistent en activitats de repatriació, incloent la finalitat publicitària i/o informativa dels nostres serveis i de les novetats que es produeixin i que considerem que poden ser objecte del seu interès, les dades podran ser cedides a tercers amb la única finalitat de poder complir amb l’encàrrec realitzat i per l’efectiva prestació del servei contractat, en aquest sentit, FUNECAT garanteix que totes les cessions de dades es realitzen en compliment de la normativa vigent i amb la màxima seguretat. FUNECAT conservarà les seves dades una vegada finalitzada tota la relació amb el usuari únicament per les finalitats exposades o compliment de les obligacions legals i durant el temps previst a la normativa vigent.

Com usuari i interessat, i en virtut del seu dret a la informació, en aquest apartat l’informem expressament que vostè és titular dels drets que se li indiquen a continuació, i els quals són respectats per FUNECAT en el tractament de les seves dades de caràcter personal:

 •  Dret d’accés: En virtut de dret d’accés l’afectat podrà obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concretes, incloses en un determinat fitxer, o a la totalitat de les seves dades sotmeses a tractament. Aquest dret, constitueix el pilar des drets dels que disposa l’afectat, ja que se li atorga un dret a conèixer les dades sotmeses a tractament, i per ho consegüent,  fer possible el seu poder de control sobre les dades, d’aquesta manera, l’interessat està facultat a conèixer la informació relativa a la seva persona que consti a la base de dades i fitxers automatitzats o no.
 • Dret a la rectificació: És el dret del afectat a que es modifiquin les dades que esdevinguin inexactes o incomplertes.
 • Dret de cancel·lació: L’exercici de cancel·lació donarà lloc a que es suprimeixin les dades que esdevinguin inexactes o excessives, sense perjudici del dret de bloqueig conforme al previst a la normativa vigent.
 • Dret d’oposició: És el dret del afectat a que no es dui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el cessament en el mateix dels següents supòsits:
  • Quan no sigui necessari el seu consentiment pel tractament, com a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal concreta, que ho justifiqui, sempre que una Llei no disposi ho contrari.
  • Quan es tracti de fitxers que la seva finalitat sigui la realització d’activitats publicitàries i prospecció comercial, qualsevol quina sigui l’empresa responsable de la seva creació.
  • Quan el tractament que tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal.
 • Dret de transparència: Tot tractament de dades personals ha de ser lícit i lleial. Per les persones físiques ha de quedar totalment clar que s’estan recollint, utilitzant, consultant o tractant d’una altre manera les dades persones que els concerneixen, així com la mesura en que aquestes dades són i seran tractades.
 • Dret a l’oblit: L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les següents circumstàncies:
  • Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per les quals van ser recollides o tractades de la mateixa manera.
  • L’interessat retiri el consentiment en que es basa el tractament de la conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a) del RGPD, o l’article 9, apartat 2, lletra a) del RGPD, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic.
  • L’interessat s’oposi al tractament amb arranjament al article 21, apartat 1 del RGPD, i no prevalguin altres motius legítims pel tractament, o l’interessat s’oposi al tractament amb arranjament al article 21, apartat 2 del RGPD.
  • Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.
  • Les dades personals hagin de suprimir-se pel compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats Membres que s’apliqui al responsable del tractament.
 • Dret a la limitació del tractament: L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es complexi alguna de les condicions següents:
  • L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud de les mateixes.
  • El tractament hagi estat il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • El responsable ja no necessiti les dades personals per fins del tractament, però l’interessat els necessiti per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • L’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut del article 21, apartat 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen per sobre dels del interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al que se’ls hagués facilitat, quan:
  • El tractament estigui basat en el consentiment amb l’arranjament al article 6, apartat 1, lletra a) del RGPD, o l’article 9, apartat 2, lletra a) del RGPD, o en un contracte amb arranjament al article 6, apartat 1, lletra b) del RGPD, i
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Tots els drets anteriors, així com aquells que puguin sorgir conforme a la normativa vigent en protecció de dades, ja sigui nacional o de la UE són personalíssims i seran exercits per l’afectat.

Tals drets s’exercitaran:

 • Per l’afectat, acreditant la seva identitat, de manera prevista en l’apartat següent.
 • Quan l’afectat es trobi en situació d’incapacitat o minoria d’edat que li impossibiliti l’exercici personal d’aquests drets, podran exercir-se pel seu representant legal, en aquest cas serà necessari que s’acrediti tal condició.
 • Els drets també podran exercir-se a través d’un representant voluntari, expressament designat pel exercici del dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l’aportació de la còpia del seu Document Nacional d’Identitat o document equivalent, i la representació conferida per aquest.

Les condicions generals pel exercici dels drets són:

 •  Els drets són drets independents, de tal manera que no pot entendre’s que l’exercici de cap d’ells sigui requisit per l’exercici del altre.
 • L’exercici per l’afectat dels seus drets serà gratuït.

L’exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant la marcació de la casella habilitada al seu efecte en cadascuna dels nostres correus electrònics (newsletter) que té efectes automàtics, o bé, si vostè ho prefereix mitjançant comunicació dirigida al responsable del fitxer, per correu postal a les nostres oficines en el Carrer València, nº 359, Entlo. 1, 08009, Barcelona o email a funecat@funecat.cat que contindrà:

 • Nom i cognoms del interessat; fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui i, en el cas, de la persona que el representi, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. L’ús de firma electrònica identificativa del afectat eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent.
  El paràgraf anterior s’entendrà sense perjudici de la normativa específica aplicable a la comprovació de dades d’identitat per les Administracions Públiques en els procediments administratius.
 • Petició en que es concreti la sol·licitud.
 • Direcció a efecte de notificacions, data i firma del sol·licitant
 • Documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.

Així mateix, una vegada informat dels seus drets, i en relació a les dades proporcionades l’USUARI accepta expressament que:

 •  Les seves dades siguin utilitzades per enviar-li informació, formació i comercialització dels nostres serveis, per via convencional o electrònica que pugui considerar del seu interès dins dels serveis que prestem.
 •  En cas de ser facilitats per l’usuari dades de contacte personal de terceres persones – com per exemple, treballadors del usuari-, aquest es compromet a comunicar als titulars de les esmentades dades la present clàusula, informant-los, amb caràcter previ a aquesta comunicació a FUNECAT, de tots els aspectes recollits en la mateixa, en especial de l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la seva possibilitat del exercici del dret. En cas de no ser comunicada, l’usuari es compromet a deixar indemne a FUNECAT, per qualsevol dany, perjudici, despesa o sanció de qualsevol ordre jurisdiccional que pogués portar causa de la falta de comunicació d’aquesta clàusula als titulars de les dades facilitades pel usuari.
 • Procedirem a la cancel·lació i supressió de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la que van ser recollides, o quan vostè com usuari, així ens ho sol·liciti conforme el seu dret a cancel·lació.
 • En el cas que les dades recollides s’utilitzessin per una finalitat diferent per la qual van ser recollits es requerirà el consentiment exprés i previ dels interessats.

FUNECAT informa expressament que s’han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries al nostre abast per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades sol·licitades en el Lloc Web són obligatòries. La negativa a proporcionar les dades sol·licitades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pel que eren sol·licitats, donat que si vostè no proporciona els mateixos, ni tampoc dóna el seu consentiment exprés pel seu tractament, aquesta part no estaria complint amb les seves obligacions legals derivades de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar l’ús de cookies. Consulti la nostra política de cookies que també troba en el nostre Lloc Web al seu lliure accés.

6. ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

El prestador pel seu propi compte o el de un tercer contractat per la prestació de serveis de mediació, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel Lloc Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats del usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals del usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies esdevé possible que el servidor on es trobi la web, reconegui el navegador web utilitzat pel usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetre de tràfic, controlar el progrés i número d’entrades.

L’usuari té la responsabilitat de configurar el seu navegador per tal de ser avisat de la recepció de cookies i per tal d’impedir la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i els manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis que requereixin el previ registre o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

7. DIRECCIÓNS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilitzats pel usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número d visites realitzades als servidors webs, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

8. SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la industria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests objectius, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia,…) seran sempre transmeses mitjançant un protocol de comunicació segura (http://….), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat des prestadors o en el seu cas disposen de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la que van ser destinats, la reproducció total  parcial, ús, explotació, distribució o comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part dels prestadors. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part dels prestadors serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial del autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte els mateixos. En tot cas, els prestadors compten amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

Els prestadors reconeixen a favor dels seus titulars es corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva menció o aparició al lloc web la existència de drets o responsabilitats alguna dels prestadors sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part d’aquests.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través dels correus electrònics que apareixen en el encapçalament del present document.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA, segons el domicili social del prestador del servei seleccionat.